logo


Dava Dökümü / Sıra No. 01:

"TRT de Faşist İşgale Son Verilmelidir: İmza Kampanyasına Katıl" afişlerine ilişkin kovuşturma.

Dava Konusu: Aralarında TÜTED Genel Başkanı Harun Aykut Göker, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Günay Bolazar ve TÜTED Hukuk Danışmanı Avukat Erşen Sansalile birlikte derneğin bazı şube yönetici ve üyelerinin de bulunduğu muhtelif dernek ve meslek örgütlerine mensup "maznunların" DİSK-Yeni Haber-İş, TMMOB, TÜMDER ve TÜTED imzalı "TRT'de Faşist İşgale Son Verilmelidir: İmza Kampanyasına Katıl" afişlerini 21.08.1976 günü saat 06.30 sularında muhtelif yerlere izinsiz astıkları iddiası ile afişlere elkonarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne celp edilip ifadelerine başvurulması ve haklarında kovuşturma açılması.
Davaya Bakan Mahkemeler Ankara Cumhuriyet Savcılığı Basın Hazırlık Soruşturması (Basın Hz.1976/565, Basın K.1976/348).
Dava süreç ve sonucu: Konu, Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Orhan Demirburan tarafından incelemeye alınmıştır. Demirburan, 31.08.1976 günlü kararı ile, afişleme öncesinde savcılığına ibraz edilen afişlerin kontroledildiğini ve "resen takibi müstelzim herhangi bir suçun" bulunmadığını da belirterek "... aynı anlayıştaki muhtelif dernekler tarafından birlikte kaleme alınıp bastırılan afiş muhtevasında resen takibi gerekli herhangi bir suçun unsurlarının oluşmadığını tesbit etmiş ve yayımlanmak maksadıyla afişi basan ve yayan kişiler hakkında herhangi bir kovuşturmaya lüzum görmemiştir." (bkz. Ek.01.01.)
Ancak, anılan savcı yardımcısı, afişler "Belediyenin gösterdiği yerler haricine yapıştırıldığı" için bunun kanuni müeyyidesi uygulanmak üzere ilgili evrakın Belediye Encümeni'ne gönderilmesi kararını da almıştır.(bkz. Ek.01.01. ve Ek.01.02.)
Hakkında kovuşturmaya lüzum görülmeyen TÜTED Başkanı H. Aykut Göker, bu afişleme konusu ile ilgili olarak çalıştığı işyerinde de bir soruşturma geçirmiştir. (bkz. Ek.01.03 ve Ek.01.04.)
Ancak, bu soruşturma sonucunda kendisine herhangi bir disiplin cezası verilmemiştir.


Bununla birlikte, H. Aykut Göker, 12 Eylül döneminde DİSK Davası'na dâhil edilerek Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a götürülerek İstanbulSiyasi Şube de sorguya alındığında, önüne, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce gönderilen bu afişleme dosyası çıkarılmış ve afişte geçen "TRT de faşist işgal" ibaresinden hareketle o döneme özgü yöntemlerle sorgulanmıştır.
Eklenen Belgeler: