logo

Dava Dökümü / Sıra No. 04:

DİSK'in 20 Mart 1978 günü yaptığı iş bırakma eylemini desteklemek üzere yapılan ortak basın açıklaması ile ilgili dava

Dava Konusu: "Çeşitli dernek ve mesleki kuruluşların yöneticileri olan sanıkların, 18.03.1978 tarihinde Ankara'da ortak basın toplantısı düzenleyerek basına yaptıkları açıklama ile DİSK'in 20 Mart 1978 Pazartesi günü yapılmasına karar verdiği yasa dışı grev niteliğindeki 2 saatlik işi bırakma eylemini destekleyip teşvik ederek bu direnişin propagandasını yaptıkları; bu nedenle 1630 sayılı Dernekler yasasının 35/II-a maddesine aykırı davrandıkları" iddiası (bkz. Ek.04.01)


Konu hakkında açıklama: 16 Mart 1978 günü İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin üzerlerine bomba atılmış ve öğrenciler kurşunlanmışlardı. Bu olay sonucu 7 öğrenci hayatını kaybetmiş; onlarcası da yaralanmıştı. DİSK, bu canice saldırıyı, 20 Mart günü 2 saatlik iş bırakma eylemiyle protesto etme kararı almıştı. Ecevit hükümetinin bu direniş kararını yasadışı ilan etmesine rağmen, bu eylem gerçekleştirildi ve işçiler 20 Mart sabahı yurdun önemli bir bölümünde şalter indirdi. Demokratik kitle ve meslek örgütleri de bu direnişi desteklemişler ve bu desteklerini 20 Mart 1978 günlü ortak basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurmuşlardı.
Davaya Bakan Mahkemeler Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi (E.1979/202)
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesi (E. 1980/1294)
Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi (E. 1981/574)
Sanıkların Avukatları: Erşen Sansal (TÜTED adına)
Dava süreç ve sonucu: Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi 05.06.1979, 26.06.1979 ve 07.08.1979 günlü duruşmaları takiben 20.11.1980 günlü duruşmada görevsizlik kararı (E.1979/202 K. 1980/499) vermiş ve dosya Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesi'ne aktarılmıştır.
Ancak, anılan Askeri Mahkeme de görevsizlik kararı (E. 1980/1294, K. 1981/636) verince konu Yüksek Uyuşmazlık Mahkemesi'ne intikaletmiş; Yüksek Uyuşmazlık Mahkemesi ise, 20.05.1981 gün ve E.1980/942, K.1981/249 sayılı kararı ile Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararını kaldırmıştır. Bunun üzerine dosya 3 Numaralı Askeri Mahkeme'nin 23.06.1981 tarihli kararıyla (bkz. Ek.04.02) yeniden 1. Asliye Ceza'ya aktarılmış; davaya bu mahkemece (E. 1981/574 No ile) devam edilmiştir.
03.11.1981 (ihzarlı), 29.12.1981, günlü duruşmalardan sonra dava karara bağlanmış; ortak basın açıklamasında imzası bulunan dernek temsilcilerine [ve bu bağlamda TÜTED Genel Başkanı olarak imzası bulunan Aykut Göker'e] 1630 sayılı Dernekler Yasası'nın '35 / II - a' maddesine muhalefetten dolayı 6 ay hapis cezası verilmiş; ancak bu ceza 3600 Tlpara cezasına çevrilmiştir.
21.12.1972 tarih ve 1630 Sayılı Kanun'un '35 / II - a' maddesi: "Dernek yöneticileri derneği temsilen dernek amaçlarına uymayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarını da bu yolda harekete teşvik edemezler."
Eklenen Belgeler: